Tag: uu perceraian

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pengertian perkawinan menurut Undang -undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa….

MENGAPA ADA PERNIKAHAN ?

Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualistis, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk…

Kembali ke atas
error: Content is protected !!